Morgencreërenwesamen

ANBI

Stichting Life Skills Nederland is een ANBI. Bij Stichting Life Skills Nederland geloven we sterk in de kracht van het individu én de gemeenschap. Onze missie is om mensen te helpen hun volledige potentieel te bereiken en een positieve verandering in hun leven te bewerkstelligen. Wij zijn ervan overtuigd dat het bevorderen van levensvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling essentiële bouwstenen zijn voor een gezonde en veerkrachtige samenleving. Het bereiken van ons doel doen we graag samen met vele bedrijven, fondsen, de overheid en ook particulieren omdat we vinden dat de toekomst onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In het nemen van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid maken we het onze partners graag zo makkelijk en prettig mogelijk om mee te kunnen participeren. De ANBI-status is voor hen en voor ons daarom heel belangrijk. 

Een ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling” en is een term uit het Nederlandse belastingstelsel. Een ANBI-instelling die door de Belastingdienst is erkend als een goed doel en voldoet aan bepaalde voorwaarden en deze instellingen hebben een speciale status, omdat ze zich inzetten voor het algemeen belang en het algemeen nut dienen.

Als een instelling wordt aangemerkt als een ANBI, gelden er verschillende belastingvoordelen voor zowel de instelling zelf als voor donateurs die aan deze instelling schenken. Voor de ANBI zijn de belangrijkste voordelen dat ze zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Daarnaast hoeven ANBI’s geen schenkbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en zijn ze vrijgesteld van vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Stichting Life Skills Nederland is als stichting ook vrijgesteld van btw.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit leidt tot belastingvoordeel voor de gever.Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Stichting Life Skills heeft hier een standaard overeenkomst voor. Indien de gever een eigen overeenkomst hanteert, worden beide overeenkomsten ondertekend.

Om de ANBI-status te behouden, moet een instelling aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals transparantie in de financiële verantwoording, het hebben van een actueel beleidsplan, het hebben van een bestuur dat geen winstoogmerk heeft, en het besteden van het vermogen aan het algemeen nut.

Deze informatie hebben we opgenomen in het beleidsplan, de statuten en een update omtrent de financiële situatie plaatst de stichting na ieder boekjaar op deze pagina. Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met 31 December 2024 (verlengd boekjaar). De jaarrekening, balans en jaarverslag zal daarom voor het eerst in 2025 beschikbaar zijn.

Echter, de organisatie is niet helemaal nieuw. Met de werkwijze van Life Skills bewijzen we al jaren van goede dienst te zijn. In 2015 startte de oprichter op informele basis in de huiskamer en later in een buurthuis met het geven van ondersteuning in de zelfontwikkeling met masterclasses en studiebegeleiding. Tijdens de COVID-19 pandemie werd pijnlijk zichtbaar, dat waar en hoe je opgroeit bepalend is voor de verdere mogelijkheden- en participatie in de maatschappij en kreeg het bevorderen van kansengelijkheid meer aandacht. Life Skills begon toentertijd samen te werken met andere organisaties waar onder Studiehuis Zuidoost, met als doel deze door te ontwikkelen met het concept van Life Skills. De resultaten waren spraakmakend. Sinds 2023 is Life Skills een eigen stichting met als doel verder door te ontwikkelen, uit te breiden en te groeien in het aantal deelnemers. Inmiddels is Life Skills een begrip in Amsterdam en omstreken. Zij heeft honderden jongeren ondersteund, waarvan velen nog steeds deel uitmaken van de stichting als vrijwilliger of studiebegeleider. Op de sociale mediakanalen van Life Skills (Instagram: Lifeskills.nl of LinkedIn: Life Skills) kunt u een beeld vormen van hetgeen Life Skills de afgelopen jaren heeft gerealiseerd.

Hier leest u het beleidsplan.
De statuten van Stichting Life Skills Nederland
RSIN: 865428797
Kvk-nummer: 90722930

Fiscale voordeel voor donateurs

Het fiscale voordeel voor donateurs van een ANBI is afhankelijk van het type gift en de individuele situatie van de gever. In Nederland zijn er twee soorten giften aan ANBI’s waarbij belastingvoordeel mogelijk is:

  1. Gewone giften: dit zijn giften zonder tegenprestatie. Bij gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximumaftrek. Het drempelbedrag houdt in dat alleen het bedrag dat de drempel overschrijdt, in aanmerking komt voor belastingaftrek. Het maximumaftrekbedrag is het bedrag waarboven geen extra aftrek meer plaatsvindt.
    • Voor particulieren geldt dat de giften boven de 1% van het verzamelinkomen (met een minimum van €60) aftrekbaar zijn tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen.
    • Voor bedrijven geldt een drempel van €227 (zowel voor eenmanszaken als rechtspersonen) en zijn giften aftrekbaar tot een maximum van 50% van de winst vóór belasting.
  2. Periodieke giften: dit zijn giften waarbij de gever zich verplicht om gedurende vijf opeenvolgende jaren een vast bedrag te schenken aan de ANBI. Bij periodieke giften geldt geen drempel of maximum, waardoor het volledige bedrag van de gift aftrekbaar kan zijn.

Het belastingvoordeel wordt bepaald door het marginale belastingtarief van de gever. Dit tarief is afhankelijk van het inkomen en kan variëren van 37,1% tot 49,5% voor particulieren (2021 belastingtarieven).

Voorbeeld: Stel dat een particulier €1.000 doneert aan een ANBI en een marginaal belastingtarief heeft van 40%. Bij een gewone gift is het belastingvoordeel: €1.000 x 40% = €400 (mits het verzamelinkomen boven de drempel ligt en de maximale aftrek niet wordt overschreden). Als dezelfde persoon dezelfde €1.000 als periodieke gift schenkt, kan het volledige bedrag van €1.000 aftrekbaar zijn zonder drempel en maximum.

Dit is een algemeen voorbeeld. Het is altijd verstandig om voor specifiek advies contact op te nemen met een belastingadviseur of de Belastingdienst. Lees hier meer.

Waarom vindt Life Skills een ANBI-status belangrijk?

De ANBI-status speelt een cruciale rol in het verwezenlijken van onze doelstellingen. Door deze erkenning van de Belastingdienst kunnen we ons werk als non-profitorganisatie effectiever en duurzamer uitvoeren. Hier zijn een aantal redenen waarom we de ANBI-status zo belangrijk vinden:

  1. Transparantie en vertrouwen: als ANBI zijn we verplicht om openheid te bieden in onze financiën en beleidsvoering. Deze transparantie schept vertrouwen bij onze donateurs, partners en de bredere gemeenschap. Mensen willen er zeker van zijn dat hun bijdragen goed worden besteed en een positieve impact hebben, en de ANBI-status helpt ons deze verantwoording te waarborgen.
  2. Fiscale voordelen voor donateurs: zoals eerder vermeld, voor onze gewaardeerde donateurs betekent de ANBI-status dat hun giften fiscaal aftrekbaar zijn binnen de geldende regelgeving. Dit moedigt mensen aan om vrijgevig te zijn en ondersteunt ons bij het verkrijgen van financiële middelen om onze projecten en programma’s te realiseren.
  3. Groter bereik: als ANBI kunnen we in aanmerking komen voor subsidies en fondsen die specifiek zijn gereserveerd voor erkende goede doelen. Deze extra financiële ondersteuning vergroot onze mogelijkheid om innovatieve initiatieven te ontwikkelen en onze impact uit te breiden.
  4. Samenwerking en partnerschap: de ANBI-status opent deuren naar samenwerkingsverbanden met andere non-profitorganisaties, overheden en bedrijven die ook streven naar positieve verandering. Deze synergieën stellen ons in staat om gezamenlijk een grotere en duurzamere invloed te hebben.In het streven naar een maatschappij waarin individuen veerkrachtig, zelfbewust en capabel zijn, is de ANBI-status van onschatbare waarde. Stichting Life Skills Nederland is vastbesloten om deze erkenning te behouden en onze inzet voor het algemeen belang voort te zetten. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van velen en bijdragen aan een toekomst vol mogelijkheden voor hen en uiteindelijk ook voor ons.

Connect

7 + 7 =

Contact gegevens