Innovatief onderwijs

Over Stichting life skills nederland

gelijke ontwikkelings kansen en actief burgerschap

 

Life Skills ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-21 jaar in de ontwikkeling van sociale-, business- en levensvaardigheden en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met studiebegeleiding, masterclasses, businessactiviteiten, excursies en boosters.

Jaarverslag 2023

Op 11 september 2023 openden we de deuren van onze nieuwste Life Skills educatiecentrum voor studiebegeleiding en meer aan jongeren van 10-21 jaar. Sinds de opening hebben we veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de basis van de organisatie. We zijn trots en dankbaar. Voor 2024 en de daaropvolgende jaren ligt onze focus op het bestendigen van onze mooie relaties en het worden van een financieel solide organisatie.

 We zijn inmiddels drie Studiehubs rijk met 255 leerlingen in 2024 en een beoogd bereik van 310 leerlingen in 2025. Wekelijks vinden er gemiddeld drie activiteiten plaats (masterclass, businessactiviteit en excursie) met een bereik van 1600 deelnemers per jaar.

Met een brede lach zien we graag de toekomst tegemoet. We nodigen je graag uit om evenzo te glunderen van trots. Lees hier het jaarverslag over 2023.

Visie

actief burgerschap

Life Skills gelooft in innovatief onderwijs. Dit betekent dat lessen in levensvaardigheden en onderwijs volgens het huidig schoolsysteem samen moeten gaan en voor een synergie op elkaar dienen aan te sluiten. Alleen zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om én vakkennis én de vaardigheden te ontwikkelen voor actief burgerschap.

Actief burgerschap = manifesteren in de samenleving en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij. 

Missie

ontwikkeling versterken 

Life Skills ambieert een schoolgerichte ontwikkeling te versterken, opdat deelnemers de noodzakelijke kennis en vaardigheden opdoen om regie te nemen over hun leven, op sociaal-, persoonlijk- en professioneel vlak voor actief burgerschap.

Doelgroep

jeugd 10-21

Ouders van- en leerlingen in de leeftijd van 10-21 jaar die wonen in Amsterdam Zuidoost en opgroeien in een kapitaalarme omgeving.

Doelstelling

participatie

Deelnemers presteren op school beter, hebben een positief zelfbeeld, ontwikkelen levensvaardigheden en kunnen zich óók identificeren met de westerse samenleving.

Deelnemers kunnen zich met de juiste kennis en kunde en op de juiste plek in de samenleving participeren.

Drijfveer

emancipatie 

Buitensluiting, kansongelijkheid, discriminatie, kapitaalarm zijn: we hebben er genoeg van. Het wordt tijd dat we ons achterban, de niet meer zo ‘nieuwe Nederlanders’ de juiste wegen en koers meegeven. Dat we ze als het ware optillen en de maatschappij ingooien. Tijd dat we voor elkaar opkomen door te doen! Lees hier meer over waarom wij Life Skills inzetten.

Stuurgroep

Samen beslissen samen doen

Goede dingen goed doen, kun je wat ons betreft alleen samen. Wij hebben met deze gedachte een stuurgroep aangesteld. De leden vertegenwoordigen hun achterban en denken en beslissen hier vanuit hun perspectief met ons mee. De stuurgroep bestaat uit een goede afspiegeling van onze organisatie: leerlingen, ouders, onderwijzers, ervaringsdeskundigen en het bestuur. Deze groep is heel erg belangrijk voor ons, want zo kunnen we de belangen van ons allen behartigen en blijven we kwaliteit aanbieden.

Eens per kwartaal komen de stuurgroepleden, de directie en het bestuur bij elkaar om de stand van zaken door te nemen.  

Elk kind heeft recht op eerlijk onderwijs, maar helaas bestaat er binnen het onderwijs nog steeds ongelijkheid, vooral in wijken met beperkte sociale, culturele en economische middelen, zoals Amsterdam Zuidoost. Hoewel extra onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van bijles of huiswerkbegeleiding, wordt ingezet om gelijke kansen te bevorderen, blijkt dit niet altijd voldoende. Kinderen uit deze achterstandswijken groeien vaak op in milieus die niet altijd overeenkomen met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Wanneer deze leerlingen hun diploma behalen en zich in de maatschappij willen manifesteren, ontbreekt het vaak aan kennis over de samenleving. Dit leidt tot een cultuurschok, wederzijds onbegrip en onzekerheid, waardoor ze zich moeilijk kunnen handhaven. Sommigen raken ontmoedigd en benutten hun potentieel niet volledig, wat zonde is.

Sinds 2006 vereist de wet dat basis- en voortgezet onderwijs actief burgerschap en sociale integratie bevorderen. Goed burgerschap omvat het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit omvat niet alleen onderwijs op school, maar ook kennis die wordt overgedragen via netwerken, zoals ouders, familie, vrienden en media. Echter, kinderen uit sociaal-economisch minder sterk milieu krijgen deze vaardigheden niet altijd automatisch mee.

Het gebrek aan burgerschapsvorming, sociale, levens- en zakelijke vaardigheden en zelfvertrouwen vormt een grote uitdaging voor mensen uit minder bevoorrechte omgevingen. Als we streven naar een divers en inclusief Nederland, is het essentieel om deze verschillende milieus bij elkaar te brengen. Bij Life Skills richten we ons daarom niet alleen op huiswerk- en studiebegeleiding, maar ook op burgerschapsvorming. Dit noemen we innovatief onderwijs, waarbij we streven naar het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en burgerschap, waardoor een betere integratie met de samenleving mogelijk wordt en diversiteit en inclusie worden bevorderd.

MeedenkersenMeebeslissers

Bestuur

Ik ben geboren en grootgebracht in Amsterdam en heb sommige uitdagingen waar deze jongeren mee te maken hebben, zelf ook ervaren. Het is een ingewikkeld en onzeker proces als je het ‘allemaal zelf uit moet zoeken’, vooral op zo een jonge leeftijd. Het is fijn dat Stichting Life Skills Nederland jongeren in Amsterdam Zuidoost helpt om hun kwaliteiten en talenten te herkennen en te bestendigen, zodat zij met een stevige en zelfverzekerde basishouding door het leven gaan. Met mijn kennis en ervaring in o.a. recruitment, loopbaanbegeleiding, diversiteit & inclusie, hypnotherapie en als opgroeiend kind in een kansarme omgeving, ben ik blij van toegevoegde waarde te zijn als voorzitter van de prachtige stichting Life Skills Nederland.

Rita Singh

Voorzitter

Ieder mens heeft z’n eigen unieke kwaliteiten en krachten maar soms is er net een beetje meer nodig om die te ontdekken en volledig te kunnen benutten. Daarom vind ik het belangrijk wat wij als Life Skills Nederland doen voor de jongeren in Amsterdam Zuidoost. Wij helpen jongeren ontdekken waar hun krachten liggen en hoe ze het beste uit zichzelf halen. Zo kunnen ze actief en vol zelfvertrouwen meedoen in de samenleving. Ik geloof in de kracht van verhalen. Ze brengen verschillende perspectieven, inspireren en verbinden. Als bestuurslid en communicatiedeskundige zet ik mij in om de verhalen te vertellen van onze jongeren, de stichting en de partijen waarmee wij samenwerken. Alleen door verbinding creëren wij samen.

.

Miralda Kuils

Secretaris

Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. Ik ben zelf ouder van twee kinderen en wil ze alles kunnen geven wat ze nodig hebben om later op eigen benen te kunnen staan, dit wens ik niet alleen voor mijn kinderen maar voor alle kinderen. Stichting Life Skills Nederland draagt bij de ontwikkeling van de jongeren in Zuidoost, zodat zij gelijke kansen en een betere aansluiting met de samenleving krijgen. Hoe mooi is het om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Als bestuurslid van Stichting Life Skills Nederland hoop ik met mijn kennis en ervaring als financial & controlling specialist, mij in te kunnen zetten voor deze jongeren, omdat ik geloof dat alle kinderen eerlijke en gelijke kansen verdienen. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling de sleutel is naar een stralende toekomst.

Saima Mahmood

Penningmeester

Vragen of kennismaken? We komen graag met je in contact!

Instagram feed