Innovatief onderwijs

Over life skills

gelijke ontwikkelings kansen en actief burgerschap

 

Life Skills ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar in de ontwikkeling van levensvaardigheden, zelfliefde, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met workshops en trainingen, huiswerk- en studiebegeleiding in hoge groepscohesie en 1-op-1 coaching aan jeugd en hun ouders. 

Elk kind heeft recht op onderwijs. Op eerlijk onderwijs. Echter, we weten dat er óók in het onderwijs sprake is van ongelijkheid. Hiervan is vooral sprake in wijken waar het sociaal, cultureel en economisch kapitaal minimaal is, zoals Amsterdam Zuidoost. Om de leerlingen uit achterstandswijken gelijke kansen te bieden, wordt ingezet op extra onderwijs, onder de noemer bijles of huiswerkbegeleiding. En dat is goed. Heel goed. Maar er is nog meer aan de hand. De kinderen groeien op in een niet-westerse milieu. Een milieu dat vaak niet aansluit op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Wat gebeurt er, de leerlingen krijgen extra onderwijs voor gelijke kansen in het onderwijs en mede hierdoor behalen zij hun diploma. Vervolgens gaan zij zich manifesteren in de samenleving. De kennis en kunde op het gebied van hun vak is uiteraard aanwezig. Wat dan ontbreekt zijn de vaardigheden en kennis over het reilen en zeilen binnen de westerse cultuur en de Nederlandse samenleving. Zij komen terecht in een cultuurschok, met wederzijds onbegrip en onzekerheid. Hierdoor kunnen zij zich moeilijk manifesteren in de samenleving. Sommigen worden angstig, boos en geven de hoop op. Er wordt niet volledig gebruik gemaakt van hun kennis en zij gaan beneden hun niveau aan de slag. Zonde natuurlijk!

Sinds 2006 is in de wet vastgelegd dat basis- en voortgezet onderwijs actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Burgerschapsvorming betekent het ontwikkelen van burgerschapskennis, vaardigheden en houdingen, zodat men ‘know how’ heeft om zich te manifesteren in de samenleving. Goed burgerschap is belangrijk, want hiermee kan men een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs wordt deels op school gegeven en deels leert men deze vanuit het netwerk, met name van ouders, familie, vrienden op clubs en media. De vaardigheden die vanuit het netwerk worden aangeleerd zijn sociaal-cultureel afhankelijk. Dit betekent dat kinderen die opgroeien in een westerse milieu deze waarden over het algemeen vanzelf meekrijgen. Kinderen die opgroeien in een niet-westerse cultuur krijgen de noodzakelijke vaardigheden dus niet vanzelf mee.

Door gebrek aan burgerschapsvorming, levensvaardigheden, zelfliefde en zelfvertrouwen blijft goed burgerschap voor mensen die opgroeien in een kapitaalarme omgeving, een grote uitdaging. Willen we werken aan een divers en inclusief Nederland? Dan is het belangrijk om deze milieus bij elkaar te brengen. Met Life Skills gaan we hier door het geven van de juiste vaardigheden aan werken. Want alleen dan is goed burgerschap haalbaar. Bij Life Skills zetten we naast huiswerk- en studiebegeleiding dus ook in op burgerschapsvorming. Hierbij is onderwijs in burgerschapsvorming en levensvaardigheden even belangrijk als onderwijs op school. Deze methode van onderwijs noemen wij innovatief onderwijs: innovatief onderwijs voor goed burgerschap. Hiermee ambiëren we de ‘gap’ tussen onderwijs en burgerschap te vullen, waardoor een betere aansluiting met de samenleving wordt bevorderd en diversiteit en inclusie binnen de samenleving wordt gerealiseerd.

doe je mee?

Visie

actief burgerschap

Life Skills gelooft in innovatief onderwijs. Dit betekent dat lessen in levensvaardigheden en onderwijs volgens het huidig schoolsysteem samen moeten gaan en voor een synergie op elkaar dienen aan te sluiten. Alleen zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om én vakkennis én de vaardigheden te ontwikkelen voor actief burgerschap.

Actief burgerschap = manifesteren in de samenleving en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren in de maatschappij. 

Missie

ontwikkeling versterken 

Life Skills ambieert een schoolgerichte ontwikkeling te versterken, opdat deelnemers de noodzakelijke kennis en vaardigheden opdoen om regie te nemen over hun leven, op sociaal-, persoonlijk- en professioneel vlak voor actief burgerschap.

Doelgroep

jeugd 10-18

Ouders van- en leerlingen in de leeftijd van 10-18 jaar die wonen in Amsterdam Zuidoost en opgroeien in een kapitaalarme omgeving.

Doelstelling

participatie

Deelnemers presteren op school beter, hebben een positief zelfbeeld, ontwikkelen levensvaardigheden en kunnen zich óók identificeren met de westerse samenleving.

Deelnemers kunnen zich met de juiste kennis en kunde en op de juiste plek in de samenleving participeren.

Drijfveer

emancipatie 

Buitensluiting, kansongelijkheid, discriminatie, kapitaalarm zijn: we hebben er genoeg van. Het wordt tijd dat we ons achterban, de niet meer zo ‘nieuwe Nederlanders’ de juiste wegen en koers meegeven. Dat we ze als het ware optillen en de maatschappij ingooien. Tijd dat we voor elkaar opkomen door te doen! Lees hier meer over waarom wij Life Skills inzetten.

Stuurgroep

Samen beslissen samen doen

Goede dingen goed doen, kun je wat ons betreft alleen samen. Wij hebben met deze gedachte een stuurgroep aangesteld. De leden vertegenwoordigen hun achterban en denken en beslissen hier vanuit hun perspectief met ons mee. De stuurgroep bestaat uit een goede afspiegeling van onze organisatie: leerlingen, ouders, onderwijzers, ervaringsdeskundigen en het bestuur. Deze groep is heel erg belangrijk voor ons, want zo kunnen we de belangen van ons allen behartigen en blijven we kwaliteit aanbieden.

Eens per kwartaal komen de stuurgroepleden, de directie en het bestuur bij elkaar om de stand van zaken door te nemen.  

MeedenkersenMeebeslissers

kerngroep

Je diploma is je eerste man“. Met deze mantra groeide ik op. Samen met mijn zussen heel veel nichten en neven. Veilig en wel. Echter, toen ik me positioneerde in de samenleving, was het soms even slikken. Ik merkte dat er toch iets anders moest. Ik kon mijn vinger er niet op leggen en verdiepte me. Ik ontdekte een gap tussen de omgeving waar ik opgegroeide en de omgeving waar ik me als professional in positioneerde. Toen wist ik het: opgroeien in een kapitaal arme omgeving en je kunnen positioneren in de Nederlandse samenleving, zoals de maatschappij dat van je vereist kan niet met alleen een diploma. Er is buiten school om meer verrijking nodig op het gebied van kunst, cultuur, algemene vorming, mens en maatschappij. Zodoende richtte ik Life Skills op.

Ik wil dat iedereen meetelt en als gelijkwaardige mee mag doen in de maatschappij. Ongeacht je afkomst, netwerk en of je in armoede of rijkdom bent opgegroeid. Helaas, zoals ik ervaarde, is dit niet vanzelfsprekend. Met Life Skills streven we  naar gelijke kansen door leerlingen die niet in welgestelde kringen opgroeien te voorzien van de bagage die andere leerlingen vanuit huis en hun omgeving als nature meekrijgen.

Life Skills gaat dus verder dan waar het op school eindigt. Het gaat om vaardigheden die je op school niet krijgt maar wel belangrijk zijn om actief mee te kunnen doen in de maatschappij, zoals levensvaardigheden, wereld burgerschap en algemene kennis. Ik wil dat mijn kinderen (13, 9 en 4) en alle andere kinderen groots durven dromen, een eigen toekomstperspectief hebben, leren filosoferen en relativeren. Weten hoe de westerse samenleving in elkaar zit. En hoe ze hun eventuele multiculturele achtergrond of het anderszijn kunnen omarmen en verschil kunnen inzetten als kracht.

Weg met die welbekende 2-0 achterstand en op naar een diverse en inclusieve samenleving van ons allen met nog meer multiculturele toppers in hoger management posities.

Moenira luqman, oprichter/directeur life skills

Volgt.

Voorzitter

Volgt.

secretaris

Volgt.

Hein Braaksma, Penningmeester

Een volgende generatie, sterk in opleiding, ambitie en sociale betrokkenheid, is belangrijk voor ons allemaal. Goed onderwijs is daarbij het halve werk en een goede start. Maar om vandaag te slagen in onderwijs is véél meer nodig dan ‘ kennis’. Zonder goede studie- en sociale vaardigheden, zonder discipline en motivatie is succes in onderwijs een moeizame en vaak frustrerende weg. Om afhaken te voorkomen is individuele begeleiding en persoonlijke groei onmisbaar, ja zelfs een voorwaarde. Hierom zet ik me in als adviseur en docent bij Life Skills.

Ger Steinbusch, docent en zorgcoördinator vo

Tijdens online-lessen bleek opnieuw hoe zeer pubers in het voortgezet onderwijs afhankelijk zijn van persoonlijke begeleiding. Het face-to-face contact wordt nu zelfs meer gewaardeerd dan in de tijd dat online-onderwijs nauwelijks een rol speelde. Leerlingen vragen nu zelf om een zekere vorm van externe persoonlijke studieondersteuning. Ouders hebben immers weinig tijd voor studiebegeleiding. Gelukkig zijn er instanties zoals Life Skills die deze ondersteuning op zich nemen. Prettig voor ouders, school en de leerling. En goed dat ik als ervaringsdeskundige aan de voorkant mee kan denken.

Maria, docent scheikunde Zuidoost

Life Skills en het ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is in 2019 gestart met een programma voor Gelijke Kansen in het onderwijs. Het programma bevat 11 thema’s, 8 hiervan sluiten aan op de werkwijze van Life Skills. Lees hier hoe Life Skills invulling geeft aan de thema’s.

Vragen of kennismaken? We komen graag met je in contact!

Instagram feed